วันที่ 22 เมษายน 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด และเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคและช่วยเหลือภัยพิบัติด้านสุขภาพสัตว์ (DART)จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ดำเนินการรณรงค์(Kick Off)ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ และการทําลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงรอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แบ่งปันฟาร์ม ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อให้สัตว์มีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ และลดปริมาณเชื้อก่อโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งดําเนินการ ตามมาตรการต่างๆ เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

1