วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม คณะ
กรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ (DLD Co – Ordinator : DLD – C) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่
1/2567 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อให้หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญของกรมปศุสัตว์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีการร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จากนั้นในเวลา 15.30 น. ได้มีการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัดโดยมี ตัวแทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ โดยจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านประชุมออนไลน์โปรแกรมซูม (Zoom Meeting)
====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

421783737 785251980309076 2352851934714045558 n