วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุม เพื่อบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตลอดจนการบริหารจัดการ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
=====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

426507028 798904198943854 8525163609006838949 n