วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการผลิตนมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที ณ โรงงาน หรือสถานประกอบการ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานตรวจนับผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนชนิดยู เอช ที ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าและใช้น้ำนมดิบ สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนชนิดยู เอช ที ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบโรงงาน หรือสถานประกอบการ โดยแบ่งทีมงานออกปฏิบัติงาน จำนวน 3 ชุดปฏิบัติการ ดังนี้ ชุดปฎิบัติการชุดที่ 1 นำทีมโดย นายชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ปฏิบัติการ ณ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ชุดปฏิบัติการชุดที่ 2 นำทีมโดยนายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ปฏิบัติการ ณ บจก.โกล์ดมิลค์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และชุดปฏิบัติการชุดที่ 3 นำทีมโดยนายสุเทพ สุขผล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติการ ณ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานร่วมประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์เขต 5, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่
     และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการผลิตนมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที ณ โรงงาน หรือสถานประกอบการ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะซึ่งประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมสุ่มตรวจตัวอย่างนม จากการผลิตนมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที ณ โรงงาน หรือสถานประกอบการเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้สถานศึกษาได้รับนมโรงเรียนล่วงหน้าก่อนปิดภาคเรียน และเด็กนักเรียนได้รับนมโรงเรียนที่มีคุณภาพสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2566 ในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนทั้งสิ้น 3 แห่ง ประกอบด้วย บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์, บจก.โกล์ดมิลค์ และสหกรณ์โคนมเชียงใหม่
===============
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

428645218 803865038447770 6885167287245073908 n